نام و نام خانوادگی : محمد - فاضلی سگوند

تاریخ شروع کارشناسی : 1385/08/17

رشته کارشناسی : امور پزشکی

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:کرج

حوزه جغرافیایی فعالیت:سراسر کشور

شماره پروانه :187/3093

شماره تلفن همراه: 09123403808

شماره تلفن :

آدرس : "کرج، ماهدشت، زیبا دشت، خیابان فرخ آباد، خیابان امام، کوچه شهید همتی، پلاک20"

شرح صلاحیت
"- اظهار نظر در مورد انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها.
- اظهار نظر در مورد انجام اقدامات لازم در بخش مراقبت های ویژه و اتاق عمل.
- اظهار نظر در مورد تجویز یا تزریق دارو بدون مجوز پزشک یا تزریق دارو در محلی که باعث آسیب اعصاب
حیطی می گردد.
- اظهار نظر در مورد چگونگی تغذیه بیماران و امتناع از تغذیه بیماران.
- اظهار نظر در مورد چگونگی مصرف و نگهداری جهیزات و داروها در بخش.
- اظهار نظر در مورد حریم شکنی یا تجاوز به حریم و خلوت.
- اظهار نظر در مورد حفظ سر حرفه ای و حفظ اطلاعات پرونده بیمار.
- اظهار نظر در مورد خودداری از کمک به مددجویان اورژانسی.
- اظهار نظر در مورد صدمات وارده به بیمار شامل : افتادن - سوختن - اشتباهات دارویی - ضرب و جرح و
بستن غیر قانونی بیمار.
- اظهار نظر در مورد عدم صلاحیت حرفه ای و انظباط حرفه ای.
- اظهار نظر در مورد کنترل هویت نوزاد هنگام تحویل به والدین.
- اظهار نظر در مورد کوتاهی در اطلاع دادن وضعیت بیمار به پزشک و عملکرد به موقع درموارد اورژانسی.
- اظهار نظر در مورد محافظت های مرسوم سیستم توزیع دارو در بخش و تاخیر دادن دارو.
- اظهار نظر در مورد نظارت و کنترل مراقبت از جسد طبق موازین شرعی.
- اظهار نظر در مورد یادداشت های پرستاری."

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز