نام و نام خانوادگی : مجید - توکلی

تاریخ شروع کارشناسی : 1386/11/17

رشته کارشناسی : علوم آزمایشگاهی

مدرک و رشته تحصیلی :

حوزه قضایی:هشتگرد

حوزه جغرافیایی فعالیت:سراسر کشور

شماره پروانه :187/4507

شماره تلفن همراه: 09121675318

شماره تلفن : 026-34445776

آدرس : کرج، بهداری سپاه پاسداران، مجتمع درمانی شهید کلانتری

شرح صلاحیت


- اظهار نظر حدود صلاحيت تاسيس آزمايشگاه و لوازم فني و قصورات بخش هاي آزمايشگاه.

- اظهار نظر در مورد شرايط نگهداري كميت ها و مواد و  دستگاه هاي آزمايشگاهي و آلودگي زيست

  محيطي و بهداشتي و ايمني آزمايشگاه ها.                                                                  .

- اظهار نظر نسبت به قيمت آزمايشات طبق تعرفه جديد سالانه وزارت بهداشت و نمونه برداري مجدد

  از بيمارستان جهت انجام آزمايش مورد نظر.                                                                 .

- اظهار نظر و نمونه برداري با حفظ زنجيره سرد از آب و مواد غذايي كه از لحاظ شيميايي و فساد و

  آلودگي هاي  ميكروبي و قارچي و انگلي مطرح هستند.                                                    .

- بررسي و تحقيق نسبت به پرونده هاي مربوط به علوم  آزمايشگاهي و ميكروب شناسي در محاكم

  قضايي در  دادسراها و دادگاهها.                                                                               .

- بررسي و تحقيق و اظهار نظر پرونده بيماران در بيمارستانها و مراكز درماني در رابطه با قصورات

  آزمايشگاهي و عفونت بيمارستاني و آزمايش هاي ژنتيك.                                                 .

- شركت در كميسيون هاي تخصصي علوم آزمايشگاهي.                                                  .

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز